Nota de informare pentru CityClaimsAssist

 Prin prezenta Notă, Asigurătorul – Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. (denumită în continuare City Insurance), cu sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – J40/3150/1998, CUI: 10392742, capital social subscris şi vărsat de 116.714.940 RON, societate administrată în sistem dualist cu număr de înregistrare 4110 în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, denumită în continuare Asigurător sau Societatea; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19, vă informează că în conformitate cu prevederile legale Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”) în vigoare colectează și prelucrează date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate: Nume, prenume, CNP / Cod de identificare fiscală, Adresa de domiciliu/ reședință, Sexul, Modalități de contact-adresa de mail, număr de telefon/fax, Copii ale documentelor BI/ CI/ Pașaport, Copii ale documentelor permis de conducere / certificat de înmatriculare/ carte de identitate vehicul, Locație; Adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor City Insurance, Informații bancare-IBAN, Semnătură (olografa sau în format digital), Date personale sensibile- datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat, Datele cu caracter personal care apartin minorilor sub 16.

Persoanele fizice sau juridice  care utilizeaza, in numele pagubitului, platforma CityinsClaimsAssist prelucrand (colecteaza, furnizează, stocheaza etc.) date cu caracter personal ale persoanelor care sunt parte în dosarul de dauna, își asumă responsabilitatea transmiterii conținutului prezentei Note de Informare și obtinerii acordului acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal si raspund ca Operator in fata persoanelor vizate.

Scopurile prelucrării datelor personale de către City Insurance:

In scopul prestării serviciilor de soluționare a dosarelor de dauna, inclusiv a daunelor către terți, recuperarea creanțelor utilizand platforma online CityinsClaimsAssist ;

Legalitatea prelucrării datelor colectate:

Legalitatea prelucrării datelor colectate este prevăzută de art.6. pct.1 litera b din Regulamentul 679/2016 (“prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate pentru instrumentarea dosarului de dauna

Destinatarii sau categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: Autoritățile statului (inclusiv instanțe de judecată, executori judecătorești , autorități fiscale) și orice foruri de reglementare din domeniul asigurărilor; furnizorii implicați în mod direct/ indirect în procesul de asigurare: reasigurători, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de instrumentare, administrare a daunelor; furnizori de servicii externalizate prestate în beneficiul Asigurătorului, call center; auditorilor externi); prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de loialitate clienti si alte servicii similar,după caz; intermediarii în asigurări (brokeri, agenti persoane fizice autorizate etc.) / alte societăți de asigurare partenere (de ex. Coasigurători) implicați/ implicate în administrarea contractului de asigurare și în procesul de analiză antifrauda.

Transferul datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională: În scopurile enunțate mai sus, City Insurance poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal către alte companii din afara Uniunii Europene, caz în care, vom lua măsurile necesare pentru asigurarea respectării stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2 sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016.

Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de 10 ani. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea scopului menționat mai sus sau pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul asigurărilor sau a oricăror alte obligații legale (arhivare etc.). În cazul unor litigii, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului.

Drepturi privind datele personale: dreptul de acces la propriile date personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu mai sunt actuale, inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si dacă nu există alte cerințe legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate; dreptul de  a solicita  restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege; dreptul de a vă  opune prelucrării, în  condițiile legii; dreptul de a formula o plângere, la City Insurance și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale indicat de dumneavoastră. În vederea exercitării acestor drepturi sau pentru informații suplimentare, vă puteți adresa societății noastre astfel: prin e-mail: office@cityinsurance.ro. Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de email: dpo@cityinsurance.ro; prin poștă: Sediul central: București, str.Emanoil Porumbaru, nr.93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, CP 011424; depunere personală: oricare din sediile City Insurance din București sau din țară. Puteți accesa informații detaliate cu privire la Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a City Insurance pe website-ul societății www.cityinsurance.ro, unde această politică este adusă la cunoștința publicului.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Prezenta Nota de Informare NU conditioneaza deschiderea, instrumentarea si plata dosarelor de dauna.